Regulamin

Regulamin serwisu info-grupa.pl


I - Definicje


W niniejszym regulaminie za każdym razem kiedy używa się poniższych zwrotów należy rozumieć:
  • info-grupa.pl Sp. z o.o. - Operator serwisu info-grupa.pl dalej zwany Usługodawcą
  • Usługobiorca - przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę z Usługodawcą w celu zamieszczenia reklamy na serwisie internetowym info-grupa.pl
  • użytkownik - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu info-grupa.pl
  • serwis info-grupa.pl - serwis internetowy stanowiący zbiór podstron (vcardów) w domenach info-grupa.pl, info-grupa.com.pl, info-grupa.com
  • prezentacja/reklama - opracowana przez Usługodawcę forma przekazu według zamówienia Usługobiorcy
  • zamówienie - zgłoszenie usług zawartych w zamówieniu między Usługodawcą a Usługobiorcą dotycząca emisji prezentacji/reklamy w serwisie info-grupa.pl
  • publikacja - zestaw informacji o Usługobiorcy zapisanych w bazie danych katalogu i prezentowanych w serwisie info-grupa.pl

II - Postanowienia wstępne


1. Korzystanie z serwisu info-grupa.pl jest dobrowolne i bezpłatne za wyjątkiem zamieszczania reklam. Wszyscy użytkownicy usługi (zwani Usługobiorcami) zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i mogą podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Operatorem serwisu info-grupa.pl jest info-grupa.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Metalowców 25 (54-156 Wrocław), NIP: 8943039959, REGON: 021904082, KRS 0000422852.
3. Właścicielem serwisu info-grupa.pl jest F.H.U. Madre z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Metalowców 25 lok.38 (54-156 Wrocław), NIP: 6181138767, REGON: 020736257.
4. Znak towarowy słowno-graficzny: info-grupa.pl - Twoja Baza Informacji jest znakiem prawnie chronionym i posiada Prawo Ochronne nr 254509 wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 05-01-2012 r. a co za tym idzie jego reprodukcja i wykorzystywanie w części lub całości znaku jest dozwolone tylko na podstawie pisemnej zgody właściciela.
5. Prawa autorskie i majątkowe do serwisu info-grupa.pl oraz komponentów technicznych stworzonych przez Operatora lub na zlecenie Operatora, przysługują Operatorowi.
6. Wszelkie przekazane przez Usługobiorcę materiały i znaki towarowe Usługodawcy w celu publikacji w serwisie info-grupa.pl są własnością Usługobiorcy i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich powielania, kopiowania, udostępniania osobom trzecim oraz wykorzystywania bez uprzedniej zgody Usługodawcy w celach innych niż informacyjne.
7. Każdy Użytkownik korzystający z serwisu info-grupa.pl oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności serwisu info-grupa.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
9. W razie wystąpienia sporów strony postarają się je rozwiązać polubownie a jeżeli zajdzie konieczność rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej, właściwym będzie sąd dla siedziby Usługodawcy.

III - Odpowiedzialność i obowiązki Usługodawcy.


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług o jak najwyższej jakości.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie serwisu info-grupa.pl wywołane działaniem siły wyższej, okolicznościami bądź wydarzeniami od niego niezależnymi, na które nie miał wpływu i nie mógł ich przewidzieć, np.: niedozwolone działanie Użytkowników serwisu info-grupa.pl lub osób trzecich, awarię sprzętu, ograniczenia w dostępnie do Internetu itd.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu info-grupa.pl wynikających z przyczyn technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Usługobiorcę, które zostały opublikowane w serwisie info-grupa.pl
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach serwisu info-grupa.pl a co za tym idzie za skutki wynikłe z użycia tych informacji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu info-grupa.pl także konsekwencji decyzji podjętych na ich podstawie.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź naruszają prawa osób trzecich a także jeżeli jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem serwisu info-grupa.pl.

IV - Warunki korzystania z serwisu info-grupa.pl


1. Każdy z użytkowników serwisu info-grupa.pl korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
2. Zabrania się wykorzystywania formularzy kontaktowych zawartych na stronach serwisu info-grupa.pl do rozsyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych, które naruszają treści art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zabrania się kopiowania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości bądź części serwisu info-grupa.pl.

V - Złożenie zamówienia


1. Złożenie zamówienia na zamieszczenie reklamy na serwisie info-grupa.pl wymaga potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
2. Potwierdzeniem złożenia zamówienia są:
  • wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,
  • fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Usługobiorcy wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Usługobiorcy,
  • potwierdzenie głosowe zamówienia reklamy przez Usługobiorcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie w momencie niezwłocznego potwierdzenia przez Usługobiorcę złożonego zamówienia.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych w celu realizacji zamówienia świadczenie usług reklamowych, w tym umożliwienia wystawienia faktury VAT.
4. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT na podany przez niego adres drogą pocztową bądź w postaci załącznika poczty elektronicznej po zaksięgowania wpłaty wynikającej z zamówienia.
5. Usługobiorca w momencie składania zamówienia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych go identyfikujących oraz innych danych podanych do wiadomości publicznej, w szczególności nazwy firmy, siedziby, adresu e-mail, numerów telefonicznych i numerów faxu w celach umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług marketingowych oraz informacyjnych.
6. Domniemywa się, że pracownik Usługobiorcy (zamawiającego) działający na jego zlecenie ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
7. Zamówienie każdorazowo składane jest na dany okres publikacji reklamy w serwisie info-grupa.pl i nie ulega bez zgody Usługobiorcy automatycznemu płatnemu przedłużeniu. Dopuszcza się emisję bezpłatną.
8. Domyślny okres publikacji podstawowej treści reklamy to 12 miesięcy.
9. Usługobiorca jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty za zamówienia prezentacji w terminie wskazanym na zamówieniu.
10. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania zgodnych ze stanem faktycznym danych, a wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
11. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu info-grupa.pl stanowią integralną część katalogu firm info-grupa.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
12. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

VI - Reklamacje i odstąpienie od umowy.


1. Usługobiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia bez podania przyczyny pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź faxu.
    Przykładowy wzór rezygnacji z zamówienia:

      Nazwa Firmy:
      NIP firmy:

      niniejszym informujemy o rezygnacji z zamówienia prezentacji reklamy w serwisie info-grupa.pl

      Data złożenia zamówienia: ____________
      Numer zamówienia: _________


2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta info-grupa.pl pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, bądź faxem.
4. Reklamacja powinna zawierać numer umowy reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji.
6. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
7. W przypadku gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielania odpowiedzi.

VII - Polityka Prywatności


1. Polityka jest zdefiniowana na stronie serwisu info-grupa.pl pod adresem info-grupa.pl/polityka_prywatnosci.
2. Każdy użytkownik serwisu info-grupa.pl oświadcza, że znana jest mu Polityka Prywatności serwisu info-grupa.pl i w pełni ją akceptuje.

VIII - Zastrzeżenia oraz postanowienia końcowe


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Usługobiorcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Usługobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis info-grupa.pl
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
4. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Usługodawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu info-grupa.pl w zakładce „Regulamin” i stanowi integralną część umowy.
6. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu, gdzie wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej serwisu info-grupa.pl
7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Niniejszy regulamin wszedł z życie z dniem 1 kwietnia 2010 roku.
Ostatnia zmiana Regulaminu: 25 maja 2018 roku.